Image
Bonne Année Présidente CESEC 01
'Ia ora na i te matahiti 'āpī

Ehoa here ma, Ia ora na.

I teie hope’a matahiti 2023, nā ni’a i te i’oa o te Tōmite Mātutu ti’a rau e Matau’i, teie au i mua ia ‘outou mā te ‘ā’au ‘ī i te uta’airi e te ti’aturi i te tahi mahana maita’i. Teie te maha o te fare mana-fa’atere o tō tātou fenua, oia te Fare Mātutu Ti’a rau e Matau’i, i parau-ato’a-hia te Fare Rau Maire.

Tei roto iāna te raura’a o te mau ti’ara’a tōtaiete tīvira o te fenua nei, i te ‘āmuira’a i te mau ta’ata e rohi nei i te pae o te fa’arava’ira’a faufa’a, te orara’a tōtiare, te arutaimareva e te iho tumu. Tē vai ra te mau ti’a nō roto mai te mau ‘āmuira’a fatu ‘ohipa, te mau rave ‘ohipa, te mau tā’atira’a e te mau rima rave o tō tātou fenua nei. I te vai ‘āmuira’a, ua riro tātou ei vāhi fa’anahohia i reira te ‘aitauira’a mana’o e te ‘āparaura’a e ora ‘āpipiti ai, e niu ho’i nō tā tātou huru ‘ohipara’a.

I rave ‘āmui tātou i te ‘ohipa i teie mahana, i te mea ho’i tē fa’aineine ra tā tātou ‘Āpo’ora’a i te parau nō ‘ānanahi. Nā te u’i hou ra e tūra’i atu ā iāna i mua. Ua vave roa ‘outou i te pārahi i roto i teie mau pārahira’a e te tau’aparau i ni’a i te mau māna’ona’ora’a faufa’a rahi nō tō tātou tōtaiete.

Nō reira, e matapū ’a’a nā tātou pā’ato’a, te ‘arora’a i te orara’a moni rahi. Nā roto i te turura’a i te mau poritita fa’arava’ira’a faufa’a tano e te ‘aifaito, e roa’a ia tātou i te ha’amau i te mau tītaura’a e au nō te tahi ho’o o te orara’a e mara’a i te tā’ato’ara’a i te amo.

Hau atu ā, te orara’a i tō tātou mau reo e tō tātou hīro’a tumu, o te fa’a’itera’a īa i tō tātou iho tumu hō’ē roa ra i roto i te moana Patītifa. E ‘ī ho’i teie e au ia tātou ia pāruru e ia ha’afāna’o ia vetahi ‘ē. Nā roto i te ha’afaufa’ara’a i te ha’api’ira’a i te hiro’a tumu, tē ‘ohipa ‘āmui ra tātou nō te tutu’u i tā tātou faufa’a tupuna i te u’i nō ‘ānanahi.

Mai te reira ato’a, te pārurura’a i tō tātou arutaimāreva e te ‘arora’a i te mau tauira’a faufa’a rahi. Nā ni’a i te ti’ara’a mataara i tō tātou fenua nehenehe mau, tei ia tātou te amouta’a o tōna vaipārurura’a. E au maoti tātou ia pāturu i te ravera’a tauroa, ia ha’afaufa’a i roto i te mau ito fa’a’āpī tāmau, e te ‘ohipa ia vai maoro tō tātou Rohotu no’ano’a i te fenua nei.

Ua riro te ‘aifaitora’a o te fāna’o nō te tā’ato’ara’a ei fa’anahora’a tumu. Ua fa’aauhia tātou ia patu i te tahi orara’a i reira te mau Tāne e te mau Vahine ta’i tahi, ta’a’ē noa atu te huru o tōna ‘iri, tōna mero ta’ata, tōna reo, tāna ha’apa’ora’a, tōna mau mana’o poritita, e aore ra te vāhi nō reira mai oia, e au iāna ia fāna’o ato’a i te ora, te ha’api’ira’a, te vaiti’amāra’a, te ea, te orara’a pāna’ona’o ‘ore, te tura e te mau fāna’o ti’a. Tātou pā’ato’a, i roto i teie ‘Āpo’ora’a, tē pāto’i nei tātou i te mau huru ‘āhitahita ato’a e, tē hina’aro nei tātou i te fa’atīani i te huru orara’a auhoa e te maita’i, i niuhia i ni’a i te fa’atura te tahi i te tahi, te māramaramara’a e te fa’a’oroma’ira’a.

Eita ato’a e mo’ehia ia tātou te parau o tō tātou mau hoa maha ‘āvae, tō rātou ha’apa’o maita’i e te fifi ‘ohie ra, o tā tātou i ‘euhe i te ha’apa’o maita’i.

Ei pū’ohura’a, tē hina’aro nei au ia riro teie matahiti 2024 ei matahiti arata’ihia e te manuia, te auturuturu e te nu’ura’a i mua. Ia roa’a ia tātou i te patu, rima e rima, i te tahi mahana maita’i nō Pōrīnetia farāni.

Ia maita’i i teie mau ‘oro’a.

Ia ha’amaita’i mai tō tātou Atua Mana Hope ia tātou e ia toro mai i tōna rima aroha, mai teienei e a tau noa atu.

Ena atu te aroha.