Te faufa'a tupuna a te 'Āpo'ora'a Mātutu, Ti'arau E Matau'i (CESEC)

Tē noho nei te CESEC i roto i te fare tahua "Te Fare Raumaire" i te aroā Pouvana'a a Oopa i Pape'ete.

Te hō'ē faufa'a tupuna tua'ā'ai 'e te hō'ē fa'anahora'a fare fa'ahiahia

'Ua patuhia teie nei fare i te matahiti 1859 'e te repo ha'apa'arihia 'e te mau mātēria nō Farāni 'e nō Marite mai. Nā te mau piha tōro'a a te nu'u patu a te nu'u fa'ehau farāni, i roto i te tuha'a 'oire pi'ihia nu'u pupuhi fenua i pīha'i iho i te aroā Pouvanaa A Oopa 'e te Aroā Poilus Tahitiens i patu ia na.

anc bâtiment cesec
Te hō'ē fare tahua e rave rau mana fa'ata'a

E 'āneti a te 'āua fa'ehau Broche, i riro i teie mahana e aora'i peretitenira'a o te Hau fenua nō Pōrīnetia farāni.

 

Pi'ihia, ma te hape, "fare pua'arehenua hanahana", e vāhi fa'atahia nō te vaiihora'a i te mau 'ōfa'i pupuhi fenua, pupuhi fenua 'e mā'a pua'arehenua.

 

Mai te matahiti 1907 'e tae atu i te matahiti 1977, 'ua riro taua vāhi rā 'ei nohora'a o te piha 'ohipa a te mau patura'a a te fenua.

 

Tū'inohia 'e te teiaha o te mau matahiti 'e te tū'inora'a o te tau, 'ua riro teie nei fare tahua i te vaiihohia, i te ano 'e te vāvāhira'a.

 

Nō te pa'ari o tō na niu 'e tō na mau patu, 'ua fa'aoti te 'Āpo'ora'a rahi 'e te Hau fenua nō Pōrīnetia farāni e tātā'i ia na i te 9 nō tītema 1988, 'a hōro'a atu ai i te  'Āpo'ora'a Mātutu, Ti'arau 'e te Matau'i (CESEC) CESC i te mātāmua, nō te ha'amaita'i i te vāhi 'ohipara'a a tō na mau mero.

batiment cesec
Te patu-fa'ahou-ra'a

'Ua hōro'ahia te fa'aterera'a o te mau patura'a, o tei ha'amata i te hope'a o te 'āva'e 'ēperēra matahiti 1989, i te tuha'a "Patura'a fare" a te fa'aterera'a nō te mau patura'a rahi.

 

'Ua ha'a te tahu'a patu fare o Christian MARIOTTI, nō te hōro'a-fa'ahou-ra'a i teie fare tahua rahi patu me'ume'u, i tō na hoho'a tumu 'e hanahana, ma te tu'u i te mau 'ohipa 'āpī nō te mau fa'anahora'a i roto. 'Ua ravehia te tu'ura'a 'ōfa'i mātāmua i te 4 nō tiurai 1989 'e 'ua ti'a mai te mau mana fa'atere o te fenua.

 

I taua mau taime rā, 'ua taui te C.E.S.C. i tā na mau piha 'ohipa e vai rā i te "Fare Tony" i te 5 nō mē 1990 i roto i te hō'ē patura'a rahi tua'ā'ai, e 'ua 'āvarihia i te 29 nō 'ātete 1990. 'Ua ti'a mai te Peretiteni nō te Hau fenua nō Pōrīnetia farāni, O Alexandre LEONTIEFF tāne 'e o Teraiefa CHANG tāne, Peretiteni nō te C.E.S.C.

batiment cesec
Te fare tahua "Te Fare Raumaire"

I teie nei, te i'oa pīhi o taua fare tahua tua'ā'ai o "Te Fare Raumaire" e fa'a'ite nei i te hō'ē vāhi e 'āmui nei i te mau ti'a i tonohia nā tō rātou mau 'āpiti, pupu, aupupu, fa'anahora'a, tā'atira'a.

 

'Ei pi'ira'a ha'amanahia, teie te i'oa o te 'āpo'ora'a : " 'Āpo'ora'a Mātutu, Ti'arau 'e te Matau'i". Tō na aura'a, e 'āpo'ora'a ta'ata nō te mau vāhi ato'a i tonohia 'e tā rātou mau fa'anahora'a 'e aore rā tā'atira'a nō te ara i te fa'aturara'a i te mau matahiapo 'e ha'apāpū i te ananahi o te u'i 'āpī.

 

I te tahua raro, tē vai rā te piha 'ohipa a te pāpa'i parau rahi 'e te piha 'ohipa a te peretiteni.

 

I te tahua mātāmua, e tāpaehia 'e te hō'ē 'ē'a rahi, e vai nei e piti piha e 66 m² te rahi nō te mau 'āpo'ora'a a te mau tōmite 'e te hō'ē piha rahi fa'ata'ahia nō te mau 'āpo'ora'a mero hope, e 225 m² tōna rahi.

 

I te tā'ato'ara'a, e 1300 m² tā te Pū manafa'atere nō te fa'anaho maita'i i tā na mau 'ohipa.