PORITITA NŌ TE PĀRURURA'A I TE MAU PARAU A TE TAHUA NATIRARA A TE 'ĀPO'ORA'A MĀTUTU TI'ARAU 'E TE MATAU'I NŌ PŌRĪNETIA FARĀNI

Fa'a'āpīra'a hope'a i te 22/11/2023

'ŌMUARA'A

Mea faufa'a nā te 'Āpo'ora'a Mātutu Ti'arau 'e te Matau'i nō Pōrīnetia farāni (CESEC) i te pārurura'a i te mau parau ta'ata iho 'e orara'a unuma a te mau ta'ata e fa'a'ohipa nei 'e aore rā e tere nei i ni'a i tā na tahua natirara. 

 

Te fā a teie Poritita nō te pārurura'a i te mau parau ta'ata iho, o te fa'aarara'a i te mau ta'ata nō rātou teie parau i te huru e putu 'e, e ravehia ai nā te 'Āpo'ora'a Mātutu Ti'arau 'e te Matau'i nō Pōrīnetia farāni, parauhia i muri nei " te CESEC ", i ni'a i tā na tahua natirara https://www.cesec.pf/tah parauhia i muri nei « te tahua natirara ».

 

E ravehia te mau 'ohipa ato'a i ni'a i tā 'oe mau parau ta'ata iho nā roto i te fa'atura i te mau ture e vai nei 'e, i te ture iho ā rā a te Ihirorouira 'e te mau Ti'amāra'a n°78-17 nō te 6 nō tēnuare 1978 'e te Ture UE 2016/679 nō te 27 nō 'ēperēra 2016 i ni'a i te pārurura'a i te mau parau ta'ata iho 'e aore rā RGPD. 

E ha'apāpū te ta'ata fa'a'ohipa i te tahua natirara 'ua tai'o o ia i teie nei poritita.

'IRAVA 1 - TĀTARARA'A

"Parau ta'ata iho" - te mau parau ato'a nō te hō'ē ta'ata i 'itehia 'e aore rā o tē nehenehe e 'itehia, ti'a 'e aore rā nā roto i te mā'imira'a, nā roto i te hi'ora'a i te nūmera fa'a'itera'a ihota'ata 'e aore rā i te hō'ē 'e aore rā e rave rahi parau nō na iho. 

 

"Ravera'a i te parau ta'ata iho" - te mau 'ohipa ato'a 'e aore rā te tā'ato'ara'a o te mau 'ohipa 'āmui i ravehia 'e aore rā 'aita, 'e te tauturu a te mau rāve'a ihotere 'e fa'a'ohipahia i ni'a i te tahi mau parau, mai te putura'a, te ha'amanara'a, te fa'anahora'a, te tātuha'ara'a, te ha'avaimaorora'a, te fa'atanora'a 'e aore rā te tauira'a, te 'īritira'a, te tai'ora'a, te fa'a'ohipara'a, te fa'ataera'a parau nā roto i te ha'apararera'a, te ha'apurorora'a 'e aore rā te mau huru fa'aaura'a ato'a, te fa'afātatara'a 'e aore rā te tūhonorau, te tā'ōti'ara'a, te tūmāra'a 'e aore rā te ha'amoura'a.

 

"Ti'a'au o te ravera'a" - Te ta'ata 'e aore rā te taiete, te manafa'atere, te piha tōro'a 'e aore rā te tahi pū, o ia ana'e 'e aore rā 'āmui i te tahi atu mau fa'anahora'a, e putu 'e, e rave i te mau parau ta'ata iho.

 

"Tei fa'ataehia atu" - te ta'ata 'e aore rā te taiete, te manafa'atere, te piha tōro'a 'e aore rā te tahi pū, o ia ana'e 'e aore rā 'āmui i te tahi atu mau fa'anahora'a, e fāri'i i te fa'ataera'a o te mau parau ta'ata iho, e ta'ata 'ē atu 'e aore rā 'aita.

 

"Ta'ata 'ē fa'ati'ahia" - e ta'ata 'e aore rā e taiete, e manafa'atere, e piha tōro'a 'e aore rā te tahi pū, e vai nei i raro i te mana o te ti'a'au ravera'a 'e aore rā o te ta'ata 'e aore rā o te taiete fa'aauhia, i fa'ati'ahia 'ia rave i te mau parau ta'ata iho.

'IRAVA 2 - HĪRO'A O TE TI'A'AU RAVERA'A

E putuhia te mau parau ta'ata iho nā te CESEC 'ei fatu i te tahua natirara.

'IRAVA 3 - RAVERA'A I TE MAU PARAU TA'ATA IHO

I roto i te fa'a'ohipara'a o tā na tahua natirara, e putu te CESEC i tā 'oe mau parau. 

 

a) FĀ

E ravehia tā 'oe mau parau nō te mau fā i muri nei :

- Te tere-maita'i-ra'a 'e te vaipārurura'a i te tahua natirara ;

- Te fāitora'a o te fāri'i-maita'i-ra'a 'e te hi'opo'ara'a o te mau hoturoa'a a te Tahua natirara ;

- Te ravera'a a tā 'oe mau anira'a ha'amāramaramara'a nā roto i te 'api honora'a e vai nei i ni'a i te Tahua natirara.

 

b) TUMU E AU I TE TURE

E niu mātou i te ravera'a i oti nō te terera'a 'e te vaipārurura'a o te Tahua natirara i ni'a i tā mātou faufa'a ti'a 'e te ravera'a i oti nō te fāitora'a o te fāri'i-maita'i-ra'a 'e te hi'opo'ara'a o te mau hoturoa'a i ni'a i tā 'oe fa'ati'ara'a.

 

E fa'a'ohipahia te ravera'a o tā 'oe mau parau nō te pāhonora'a i tā 'oe mau anira'a ha'amāramaramara'a, i ni'a i te tumu o te ravera'a i tā mātou 'ohipa faufa'a nā te tā'ato'ara'a e fa'aara i tā mātou mau 'ohipa 'e te 'ohipa a te hau.

 

 

c) PARAU I RAVEHIA

I te taime 'a putuhia ai te mau parau, e fa'aarahia 'oe e fa'ahepohia 'ia ha'amāramarama i te tahi mau parau 'e aore rā e mea fa'ahepo-'ore-hia. E mea fa'ahepohia te mau parau i tāpa'ohia 'e te hō'ē feti'a iti e vai nei i roto i te 'api tāpa'ora'a i'oa. 'Ia 'ore, 'aita e nehenehe e fāna'o i te mau 'ohipa 'e tō rātou fa'a'ohipara'a.

 

Ta'a'ē atu, e tītauhia paha te CESEC 'ia putu i te mau parau i muri nei :

 

- Hīro'a, rāve'a e ro'ohia ai 'e aore rā parau honora'a nō te mau poro'i e hāponohia i ni'a i te Tahua natirara nā roto i te mau 'api honora'a ; 

- Hīro'a 'e rāve'a e ro'ohia tītauhia nō te tāpa'ora'a i'oa nō te rata parau 'āpī ; 

- Nohora'a IP, tūtī, 'ei hi'ora'a : te mau 'api i tai'ohia 'e te ta'ata fa'a'ohipa tahua natirara, te tai'ora'a mahana 'e te hora i tai'ohia ai te 'api ('a tai'o i te mau parau i ni'a i te 'api e fa'ahiti nei i te parau nō te mau tūtī) e tītauhia nō te tai'ora'a i te haere pinepinera'a mai. 

 

 

d) TEI FA'ATAEHIA ATU I TE MAU PARAU PUTUHIA

'Ua fa'ata'a-hope-hia te mau parau ta'ata iho putuhia i ni'a i teie nei Tahua natirara nā te CESEC.

Mai te peu e hōro'a te CESEC te ravera'a i te mau parau i te mau ta'ata 'e aore rā taiete fa'aauhia, e mā'itihia rātou nō te mau raupe'a tā rātou e fa'a'ite mai nō te pāpūra'a 'e te fāito vaipārurura'a.

Nō te ravera'a i tā mātou 'ohipa, e nehenehe tā mātou e fa'atae atu 'e aore rā e hōro'a atu i te tomora'a i te tuha'a o tā 'oe mau parau i tā mātou mau piha tōro'a 'e 'aore rā ta'ata 'e taiete fa'aauhia i muri nei : 

- te piha tōro'a e ha'apa'o i te pāhonora'a i tā 'oe anira'a 'ia au i tō na huru ;

- tā mātou ta'ata 'e aore rā taiete fa'aauhia e rave nei i te 'atu'atura'a fa'atano 'e mata'ī a te Tahua natirara, e tae atu i te nohora'a o te Tahua natirara.

 

 

e) TI'A'AURA'A I TE MAU TŪTĪ

E fa'a'ohipa mātou i te mau tūtī nō te ha'amaita'i i te ravera'a a te mau ta'ata i ni'a i tā mātou tahua natirara. E putuhia te mau tūtī i ni'a i tā 'oe arata'i natirara 'e 'aita e parau ta'ata iho. E nehenehe tā 'oe e pāto'i i te fa'a'ohipara'a o te mau tūtī ma te taui i te mau paramētera a tā 'oe arata'i natirara. Terā rā, e nehenehe te reira e fa'ahuru 'ē i te terera'a maita'i a tā mātou tahua natirara. 
 

E nehenehe 'oe e tai'o i te 'api ha'amāramaramara'a i te ti'a'aura'a o te mau tūtī i 'ō nei.

 

 

f) PARAU FA'ATAEHIA ATU I TE MAU MANAFA'ATERE 'E/'E AORE RĀ I TE MAU PŪ A TE HAU 

E nehenehe e ani i te CESEC 'ia fa'atae atu i tā 'oe mau parau i te tahi atu ta'ata mai te peu 'ua fa'ati'ahia teie nei fa'ataera'a parau 'e aore rā 'ua tītauhia 'e te ture 'e aore rā te hō'ē fa'auera'a ture, 'e aore rā mai te peu e hina'arohia teie nei fa'ataera'a parau nō te ha'apāpū i te vaipārurura'a 'e te pārurura'a o tā 'oe mau ti'ara'a mana. 

I rāpae mai i taua mau 'ohipa rā, 'aita tā 'oe mau parau e hōro'ahia 'e aore rā e fa'ataehia atu i te tahi ta'ata'ē mai te peu 'aita 'oe i fa'ati'a nā mua atu.

 

 

g) PARAU PORO'IHIA I TE ARA

'Ia poro'ihia tā 'oe mau parau i te hō'ē fenua 'ē 'a te 'Āmuitahira'a nō 'Europa, e hi'opo'a pāpū te CESEC i te ravera'a 'ia au i teie nei Poritita pārurura'a o te mau parau ta'ata iho 'e,'ua fa'aterehia 'e te hō'ē rāve'a e tītauhia 'e te fa'aturera'a e fa'ati'a 'ia raupe'a i te hō'ē fāito pārurura'a nāva'i o te orara'a unuma 'e o te mau ti'ara'a mana faufa'a a te mau ta'ata.

 

 

h) TAU HA'AVAIMAORORA'A

E ha'avaimaoro te CESEC i tā 'oe mau parau ta'ata iho i roto i te hō'ē ārea pāpū i te roara'a o te tau hina'arohia nō te fa'aotira'a i te mau fā nō reira rātou i putuhia ai 'e aore rā, i te roara'a o te tau ha'avaimaoro iti a'e i 'ōpuahia nā te ture e fa'a'ohipahia. E nehenehe te tahi mau parau ta'ata iho e ha'avaimaorohia nō te tahi mau tau roa a'e nō te mau fā ha'aputura'a, nō te maita'i o te tā'ato'ara'a, nō te mau mā'imira'a ihi 'e aore rā tua'ā'ai 'e aore rā nō te mau fā tai'ora'a.

'IRAVA 4 - TI'ARA'A MANA A TE MAU TA'ATA

'Ia au i te ture ihirorouira 'e ti'amāra'a 'e i te RGPD, e ti'ara'a mana tō 'oe i ni'a i tā 'oe mau parau (ti'ara'a mana 'ia 'itehia, ti'ara'a mana 'ia fa'atītī'aifaro, ti'ara'a mana 'ia tūmā (ti'ara'a mana 'ia mo'e), ti'ara'a mana 'ia pāto'i, ti'ara'a mana 'ia tā'ōti'a i te ravera'a, ti'ara'a mana 'ia fa'aho'ihia mai tā 'oe mau parau) o tā 'oe e nehenehe e tītau i te nohora'a 'īmere i muri nei mā te ha'apāpū i tō 'oe hīro'a : cesec@cesec.pf 

 

Nō te mau uira'a i ni'a i tā 'oe mau parau, e nehenehe tā 'oe e hono atu i te Ti'a o te Pārurura'a i te mau Parau i te Piha Tōro'a Ihirorouira 'āfata rata 4 574 - 98 713 Papeete, Tahiti, Polynésie française - dpo@administration.gov.pf


E nehenehe ato'a tā 'oe e fa'atae atu i te hō'ē pāto'ira'a i te Tōmite Farāni nō te Ihirorouira 'e te mau Ti'amāra'a CNIL (www.cnil.fr), mai te peu e mana'o rā 'oe 'aita tā 'oe mau ti'ara'a mana e fa'aturahia.

'IRAVA 5 - RĀVE'A VAIPĀRURURA'A

'Ia au i te nu'ura'a o te mau ihimata'ī, te mau tārifa o te fa'aravera'a, te nātura o te mau parau e pāruru 'e tae atu i te mau 'atitae nō te mau ti'ara'a mana 'e te mau ti'amāra'a a te mau ta'ata, e rave te CESEC i te mau rāve'a ihimata'ī 'e fa'anahora'a tano nō te ha'apāpū i te 'ōmo'era'a o te mau parau ta'ata iho putuhia 'e ravehia, 'e tae atu i te hō'ē fāito vaipārurura'a i fa'atanohia i te 'atitae.

'IRAVA 6 - TAUIRA'A I TE PORITITA 'ŌMO'ERA'A

E piahia i ni'a i te Tahua natirara te mau tauira'a ato'a a teie nei Poritita, ' e fa'a'ohipahia o ia i te taimera'a rā a piahia ai o ia. Nō te reira, tē tītau nei mātou 'ia tai'o 'oe i te parau hope'a e vai nei i ni'a i tā mātou Tahua natirara. Nō te mau ha'amāramaramara'a ato'a nō te pārurura'a a te mau parau ta'ata iho, e nehenehe ato'a tā 'oe e haere atu i ni'a i te tahua natirara a te Tōmite Farāni nō te Ihirorouira 'e te mau Ti'amāra'a (CNIL) : www.cnil.fr