PORITITA O TE TI'A'AURA'A I TE MAU TŪTĪ A TE TAHUA NATIRARA A TE 'ĀPO'ORA'A MĀTUTU TI'ARAU 'E TE MATAU'I NŌ PŌRĪNETIA FARĀNI

Fa'a'āpīra'a hope'a i te 22/11/2023

'ŌMUARA'A

'Ia haere 'oe i ni'a i te tahua natirara a te 'Āpo'ora'a Mātutu Ti'arau 'e te Matau'i nō Pōrīnetia farāni (CESEC) e nehenehe te tahi mau tūtī e vaiihohia i ni'a i tā 'oe mauiha'a fa'anati. Teie, i raro nei, te mau ha'amāramaramara'a nō te 'ohipara'a a te mau tūtī.

AURA'A O TE HŌ'Ē TŪTĪ

E ha'aputura'a parau na'ina'i te tūtī i tu'uhia i roto i tā 'oe mātini nā tā 'oe arata'i natirara nō te putu i te tahi mau ha'amāramaramara'a. Maori te mau ha'amāramaramara'a i putu 'e i hāpono-fa'ahou-hia, e nehenehe tā te hō'ē tahua natirara e 'ite 'ua haere a'e na mai 'oe ma te fa'a'ohipa i te arata'i natirara o tā 'oe mātini. E fa'a'ohipa mātou i teie mau ha'amāramaramara'a nō te fa'anaho 'e te fa'a'ite i te Tahua natirara i tō na huru maita'i a'e 'ia au i tā 'oe mau maimoa. I roto i teie nei ravera'a, o te tūtī ana'e tē 'itehia i ni'a i tā 'oe mātini. E putuhia te mau parau ta'ata iho i muri iho i tā 'oe fa'ati'ara'a pāpū 'e aore rā i te taime e mea faufa'a nō te fa'ati'a i te fa'a'ohipara'a i te 'ohipa o tā mātou e hōro'a 'e o tā 'oe e tītau.

I te taime a tūhono ai 'oe i ni'a ia https://www.cesec.pf/, e nehenehe tā mātou e vaiiho atu i te tahi mau tūtī i ni'a i tā 'oe mauiha'a fa'anati nō te ha'amanara'a i te mau ha'amāramaramara'a nō tā 'oe terera'a i ni'a i te tahua natirara ('ei hi'ora'a te mau 'api o tā 'oe i tai'o, te tai'o mahana 'e te hora 'oe i tai'o ai, etv ...).

FĀ O TE MAU TŪTĪ I FA'A'OHIPAHIA

Teie te mau fā 'ōtahi a te mau tūtī i tu'uhia i ni'a i tā mātou tahua natirara :

- Ha'avaimāitei te tere-maita'i-ra'a a tā mātou tahua natirara ;

- Tāputuha'a i te huru reo uira a te tahua natirara (mai te peu tē vai rā terā rāve'a) ;

- Ha'amana 'e fa'atano i te mau 'ohipara'a a te tahua natirara 'ia au i tā 'oe mau maimoa terera'a ('itera'a o vai, fa'atanora'a 'ia au i te mau mātini e fa'a'ohipahia) ;

- Fa'ati'a 'ia tomo i roto i te hō'ē ārea fa'ata'ahia e tītau i te hō'ē i'oa 'e te hō'ē ta'o tomo ;

- Taputuha'a i te mau ha'amāramaramara'a e vai nei i ni'a i te 'api tā 'oe i fa'a'ī i ni'a i te tahua natirara ;

- Ti'a'au i te fa'ati'ara'a 'e te maorora'a o te tāpe'ara'a i te mau tūtī ;

- Tai'o i te rahira'a taime i tūhonihia mai.

 

E ono 'āva'e te maorora'a o te tāpe'ara'a mai i taua mau ha'amāramaramara'a i ni'a i tā 'oe mātini roro uira, 'ia au i te mau fa'auera'a a te CNIL. 

 

'Aita teie mau ha'amāramaramara'a e hōro'ahia atu ia vetahi 'e, 'aita ato'a e fa'a'ohipahia nō te tahi 'ohipa, nō te tapiho'ora'a iho ā rā.

TĀPURA O TE MAU TŪTĪ E FA'A'OHIPAHIA

Tūtī fa'atere 'ohipa

Te vai rā te tahi mau tūtī e ha’apāpū i te tere-maita’i-ra’a o te tahi mau tuha’a o te tahua natirara 'e, te vaimaorora'a o tā 'oe mau maimoa terera'a. 'Ia tu'uhia te mau tūtī fa'atere 'ohipa, e maita'i a'e te terera'a i ni'a i tā mātou tahua natirara. Nō te reira, 'aita tā 'oe e patapata haere noa i te mau ha'amāramaramara'a 'ia tere 'oe i ni'a i tā mātou tahua natirara. E putuhia te mau parau ta'ata iho i muri iho i tā 'oe fa'ati'ara'a pāpū 'e aore rā i te taime e mea faufa'a nō te fa'ati'a i te fa'a'ohipara'a i te 'ohipa o tā mātou e hōro'a 'e o tā 'oe e tītau.

 

Tai'ora'a

E fa'a'ohipahia te mau tūtī tai'ora'a nā roto ia Google Analytics nō te ha’amaita’i i te ‘ohipa a tā mātou tahua natirara nā te mau ta'ata e tere atu. E teie mau tūtī tai’ora’a, e noa’a ia mātou i te tahi mau ha’amāramaramara’a i ni’a i te fa’a’ohipara’a o tā mātou tahua natirara. E ani mātou i tā ‘oe fa’ati’ara’a nō te tu’u i te mau tūtī tai’ora’a.

TI'A'AURA'A I TĀ 'OE MAU TŪTĪ

'Ia tere 'oe i ni'a i tā mātou tahua natirara nō te taime mātāmua, e piahia mai te hō'ē tāti'a tūtī e ani mai ia 'oe 'ia fa'ati'a 'e aore rā 'ia pāto'i i te tu'ura'a o taua mau tūtī rā 'e aore rā 'ia fa'aau i tā 'oe mau hina'aro. E fa'a'ite atu te hō'ē paruai ti'a'aura'a tūtī i te mau tūtī e fa'a'ohipahia, terā mau tūtī iho ā rā e tītauhia 'oe 'ia fa'ati'a.

 

E nehenehe tā 'oe, i te mau taime ato'a, e taui i tā 'oe i fa'ati'a mā te pata i 'ōnei.

 

E, nā roto i tā 'oe arata'i natirara, e nehenehe tā 'oe e pāto'i i te ha'amanara'a a te mau tūtī 'e aore rā e tūmā ia rātou mā te fa'aau i te mau 'ite piri. Teie i raro nei mea nā hea 'ia rave nō te tahi mau arata'i natirara :

 

- Edge  :

Pata i ni'a i te pitopito 'Ite piri 

Pata i ni'a ia Tūtī 'e fa'ati'ara'a a te tahua natirara 

Tāpa'o Ti'a'au 'e fa'a'ore i te mau tūtī 'e te mau parau a te tahua natirara 

Tāpa'o i te fāito 'ōmo'era'a e hina'arohia

 

- Firefox :

Pata i ni'a ia 'Ite piri 'e i muri mai, i ni'a ia Orara'a unuma 'e vaipārurura'a 

Tāpa'o i te fāito 'ōmo'era'a e hina'arohia

 

- Google Chrome : 

Mā'iti i roto i te tāpura 'ohipa 'Ite piri, 'e i muri mai i 'Ite piri māti'a

Pata i ni'a i te tuha'a 'Ite piri nō te tahua natirara 'e i ni'a ia Tūtī

Tāpa'o i te fāito 'ōmo'era'a e hina'arohia

 

- Safari :

Mā'iti i te tāpura 'ohipa Safari, 'e i muri mai 'a mā'iti ia Maimoa i roto i te tāpura 'ohipa Tauira'a 

Pata i ni'a i te tāpa'o Vaipārurura'a, 'e i muri mai 'a tāpa'o i te fāito 'ōmo'era'a e hina'arohia

TĀ 'OE MAU TI'ARA'A MANA

'Ia au i te ture ihirorouira 'e te mau ti'amāra'a 'e tae atu i te RGPD, e ti'ara'a mana tō 'oe nō tē tai'o, tē fa'atītī'aifaro, tē pāto'i, tē fa'a'ore 'e tē tā'ōti'a i te mau ha'amāramaramara'a nō roto mai i te mau tūtī 'e te tahi atu mau fa'atoro o tā 'oe e nehenehe e fa'atae atu i cesec@cesec.pf

Nō te mau ha'amāramaramara'a hau atu nō te ravera'a o tā 'oe mau parau ta'ata iho, e nehenehe tā 'oe e tai'o i te 'api fa'ata'ahia nō te pārurura'a i te mau parau ta'ata iho a tā mātou tahua natirara i'ō nei.