Te mau tōmite

'Ua fa'ata'ahia te 'ohipa a te mau tōmite 'e te 'Āpo'ora'a rahi nō Pōrīnetia farāni o tei ha'apāpū i te mau fa'anahora'a terera'a 'ohipa a te CESEC.

 

E ha'apa'o rātou i tē feruri i te mau 'ōpuara'a hōmana'o 'e aore rā parau tuātapapa i ni'a i te mau tītaura'a 'e aore rā te mau ihotītaura'a e hōro'ahia nā te piha fa'atere nō te CESEC, 'ia au i tō rātou mau mana.


E nehenehe rātou e tītau fārerei i te mau ta'ata 'aravehi i roto i te 'ohipa tā rātou e tuatāpapa rā.


I muri mai, e tu'uhia te mau 'ōpuara'a hōmana'o 'e parau tuatāpapa i mua i te 'āpo'ora'a mero hope nō te fa'ao'itira'a hope'a.


Mai te mau patu ato'a, e nehenehe tā rātou e hōro'a i te mau tumu parau nō te ihotītaura'a 'e nā te 'āpo'ora'a mero hope e fa'aoti.
 

'Aita teie mau 'āpo'ora'a i 'īritihia i te nūna'a.

4 tōmite tāmau

Tōmite "Ha'api'ira'a-'Ohipa", ha'apa'o i te pārurura'a o te 'ohipa i te fenua nei, te tōro'a, te mau fa'anahora'a tauturu i te 'ohipa, te ha'api'ira'a rahi, mata'ī, teitei, i te mā'imira'a, te ha'api'ira'a tōro'a, te ta'ere, te mau reo mā'ohi, te mau 'ite tupuna, te fa'atōro'ara'a i te mau ti'a fa'atere nō te fenua nei, te tauira'a 'e te fa'a'āpīra'a i te terera'a 'ohipa a te mau piha tōro'a a te Hau ;

 

Tōmite "'Imira'a faufa'a", ha'apa'o i te tapiho'ora'a, te mau tapiha'ara'a, te mau 'ohipa 'imira'a faufa'a, te mau fa'anahora'a tauturu 'imira'a faufa'a, te fa'aturera'a i te mau tōro'a ti'amā, te mau ihimata'ī 'āpī 'e te faufa'a nūmeri iho ā rā, te fāri'ira'a rātere, te mau ito, te hi'o'apota'i 'e te fa'atutera'a ;

 

Tōmite "Ea 'e auturuturura'a ", ha'apa'o i te mau fa'anahora'a pārurura'a tōtiare, te mau parau nō te 'utuāfare, te parau nō te vahine, te u'i 'āpī, te mau matahiapo, te mau huma, te mau ta'ata ma'i tauroa, te mau ta'ata veve 'e aore rā pāpū 'ore i te pae faufa'a, te vaihō'ēra'a tōtiare, te orara'a tā'atira'a, te mau tū'aro 'e te oraau, te ea, te rapa'aura'a 'e te rā'au tahiti, 'e te parau nō te 'animara ;

 

Tōmite "Fa'ahotura'a 'e 'aifāitora'a o te mau fenua", ha'apa'o i te fa'ahotura'a a te mau ta'amotu, te mau 'ohipa 'atiao, te mau faufa'a autahi, te rima'ī, te patura'a rarahi, te naho 'oire, te nohora'a, te mau 'ohipa fenua 'e te mau uira'a nō te fatura'a fenua, te arutaimāreva 'e te mau utara'a.

Turama1
Te mau mero e vai nei i roto i te mau tōmite

E vai nei i roto i te mau tōmite tāta'i tahi e piti 'ahuru ma hitu (27)  mero i te rahi a'e, i tu'uhia i roto i te mau patu, mai teie te huru :

 

  • Ono (6) pārahira'a i te tōmite tāta'i tahi nō te patu a te mau fatu taiete, te mau rave 'ohipa, te fa'ahotura'a 'e te vaihō'ēra'a tōtiare 'e te orara'a 'āmui ;

  • Toru (3) pārahira'a i te tōmite tāta'i tahi nō te patu a te mau ta'amotu.

 

I teie mau mero, e tu'u-fa'ahou-hia mai te peretiteni nō te 'Āpo'ora'a Mātutu, Ti'arau E Matau'i mero 'aifaroti'a nō te mau tōmite ato'a.


Teie te mau mero a tō na piha fa'atere : te hō'ē peretiteni, te hō'ē mono peretiteni 'e te hō'ē pāpa'i parau :

 

- Piha fa'atere a te tōmite "Ha'api'ira'a-'Ohipa" : ... ... (peretiteni), ... ... (mono peretiteni), ... ... (pāpa'i parau).

- Piha fa'atere a te tōmite "'Imira'a faufa'a" : Jean-François BENHAMZA Tane (peretiteni), Lucie TIFFENAT Vahine (mono peretiteni), Henriette KAMIA Vahine (pāpa'i parau)

- Piha fa'atere a te tōmite "Ea 'e auturuturura'a" : Louis PROVOST Tane (peretiteni), Patrica TERIITERAAHAUMEA Vahine (mono peretiteni), Gisèle TEHEIURA Vahine (pāpa'i parau)

- Piha fa'atere a te tōmite "Fa'ahotura'a 'e 'aifāitora'a o te mau fenua" : ........................... (peretiteni), ..................................... (mono peretiteni), ........................ (pāpa'i parau)

Tōmite tāpura faufa'a

E mea ta'a'ē te tōmite tāpura faufa'a i reira e pārahi ai e 'ahuru ma hō'ē ta'ata :

 

  • Te peretiteni vahine o te CESEC ;

  • nā ti'a'au faufa'a e pae ;

  • pae mero mā'itihia nō te roara'a e piti matahiti nā te 'āpo'ora'a mero hope nā ni'a i te fa'aotira'a a tā rātou patu tāta'i tahi i rotopū i te mau mero 'aita e pārahi nei i roto i te piha fa'atere rahi a te CESEC.
     

E ha'apa'o te tōmite tāpura faufa'a i te fa'aineinera'a i te 'ōpuara'a tāpura faufa'a a te CESEC, o tei tu'uhia i te mā'itira'a a te 'āpo'ora'a mero hope 'ia au i te mau fa'auera'a i fa'ata'ahia 'e te fa'aturera'a. 


E nehenehe tā na e ruru i te mau taime ato'a nā ni'a i te tītaura'a a te peretiteni nō te CESEC nō te mau parau tāpura faufa'a ato'a.

Matie bleu