Te mau ti'ara'a i roto i te tahi mau pū

O te hō'ē o nā maha Pū mana fa'atere nō te fenua te 'Āpo'ora'a Mātutu, Ti'arau E Matau'i, 'ia au i te 'irava 5 a te ture mana fa'atere n° 2004-192 nō te 27 nō fepuare 2004 tauihia e riro 'ei papa ture ihofa'atere nō Pōrīnetia farāni.

 

Nō te reira, e riro tō na peretiteni 'ei mero 'aifaroti'a o te mau pū o te fenua nei i reira te pū manafa'atere e ti'ahia ai. Nā ni'a i tā na anira'a, e nehenehe tā te piha fa'atere rahi a te CESEC e mā'iti i te hō'ē mero nō tē ti'a atu nō te 'Āpo'ora'a.

 

I te tahi pae, 'ia 'ore o ia e vata, e mā'iti te peretiteni i te hō'ē mero e nehenehe e ti'a atu nō na.

Te mau mero i mā'itihia i roto i te tahi mau pū

Teie te ti'ara'a a te CESEC nō Pōrīnetia farāni i roto i te tahi mau pū :

 

 • Tōmite nō te Hiva o Tahiti Nui

  (Peretitenihia nā te Peretiteni nō Pōrīnetia farāni. E ha'amāuruuru te Hiva o Tahiti Nui i te 'aia'a i 'itehia i roto i te terera'a 'ohipa a te Hau 'e aore rā i roto i te hō'ē 'ohipa unuma) 
  Mero nau'a :

   

 • Tōmite hi'opo'a "Tahiti Mahana Beach" 
  Mero nau'a : 

 

 • Tōmite hōmana'o nō te mau perē ha'utira'a 
  (Peretitenihia nā te hō'ē ha'avā mā'itihia nā te peretiteni mātāmua a te Tiripuna horora'a nō Pape'ete 'e te 'auvaha ture, e hōro'a o ia i tō na mana'o nō te mau anira'a 'ia mātara te mau fare perē ha'utira'a. Nā te mau piha tōro'a a te Pū nō te Tōmitera teitei e ha'apa'o i te ravera'a o te pu'e parau 'e te pāpa'ira'a parau a te tōmite)

  Mero nau'a :

   

 • Tōmite 'āveira'a ha'amanuiara'a i te parau nō te fāri'ira'a rātere 
   

  Peretiteni o te patu mātāmua :
  Ti'a :

   

  Peretiteni o te 2 o te patu :
  Ti'a : 

   

  Peretiteni o te 3 o te patu :
  Ti'a : 

   

  Peretiteni o te 4 o te patu :
  Ti'a :  

   

  Peretiteni o te 5 o te patu :
  Ti'a :  

   

 • Tōmite 'āveira'a nō te hi'opo'ara'a i te mau hope'ara'a o te mau tāmatamatara'a 'ātōmī (COSCEN) 
   Mero nau'a :

   

 • Tōmite nō te mau tupuha'ara'a 
  (Peretitenihia nā te fa'aterehau ha'apa'o i te 'imira'a 'e te tāpura faufa'a, e hi'opo'a o ia i te mau anira'a fa'ati'a i te Papa ture o te mau tupuha'ara'a 'e, e hōro'a i te mau fa'aaura'a nō te roara'a tau o te fa'a'orera'a tute 'e te rahira'a moni tauturu e tano 'ia hōro'a)
  Mero nau'a :

 • Tōmite fa'ati'a i te mau tā'atira'a fa'ati'ahia 'ia ti'a nō te parau o te hōmana metua
  (Peretitenihia nā te fa'aterehau e ha'apa'o i te mau 'ohipa tōtiare, e ha'amana o ia i te mau tā'atira'a ato'a e tauturu i te mau ta'ata e ani nei i te hōmana metua)

  Mero nau'a :
   

 • Tōmite 'āveira'a a Tahiti Nui Télévision (TNTV)
  (Peretitenihia nā te Peretiteni nō te CESEC, e ha'apa'o o ia i tē ara i te fa'aturara'a o te mau fa'ahepora'a rahi 'e te mau hopoi'a nō te tōro'a 'e, te fa'aturara'a ta'a'ē o te rēni o te raura'a o te haere'a o te mau huru ferurira'a 'e mana'o, 'e, e ha'apāpū i te nāturara'a tōtiare, ta'ere 'e ha'api'ira'a o te tāpura ha'apurorora'a a Tahiti Nui Télévision)
  Peretiteni nō te Tōmite 'āveira'a : Peretiteni vahine nō te CESEC
  Ti'a 'aravihi (e piti ti'a) :

 

 • Tōmite nō te ta'ata fa'a'ohipa i te mau piha 'ohipa ha'apa'o tute

  Patu mātāmua
  Mero nau'a :
  Mero mono : 

   

  2 o te patu 
  Mero nau'a :
  Mero mono :

   

  3 o te patu
  Mero nau'a :
  Mero mono : 

   

  4 o te patu
  Mero nau'a :
  Mero mono :

   

  5 o te patu
  Mero nau'a :
  Mero mono :

 

 • Tōmite fa'atere a te GIE Tahiti Tourisme
  Mero nau'a :

   

 • Tōmite fa'atere a te Pū Tai'ora'a rau nō Pōrīnetia farāni (ISPF) 
  Mero nau'a :
  Mero mono 

 • Tōmite teitei fenua nō te ha'api'ira'a 
  (Peretitenihia nā te fa'aterehau e ha'apa'o i te ha'api'ira'a, e hōro'a o ia i te mana'o nō te parau nō te fa'anahora'a ha'api'ira'a, nō te tāpura ha'api'ira'a iho ā rā, te fa'anahora'a o te ha'api'ira'a tumu 'e tāmau a te mau rave 'ohipa, te fa'atanora'a o te ha'api'ira'a 'e te ha'apa'arira'a i te mau pīahi 'ia au i tei hina'arohia nō te 'imira'a faufa'a 'e te ha'amaura'a 'ohipa, te fa'anahora'a i te ha'api'ira'a fa'ati'ahia nā te parau o te ti'ara'a fenua, tua'ā'ai 'e ta'ere, te fa'ahotura'a i te mau reo 'e te mau ta'ere mā'ohi, te ha'amaura'a i te mau parau tū'ite, te fa'ati'ara'a i te mau fare ha'api'ira'a unuma ...)

  Patu mātāmua
  Mero nau'a :
  Mero mono : 

   

  2 o te patu 
  Mero nau'a :
  Mero mono :

   

  3 o te patu 
  Mero nau'a :
  Mero mono :

   

  4 o te patu 
  Mero nau'a :
  Mero mono :

   

  5 o te patu 
  Mero nau'a :
  Mero mono :

   

 • Tōmite vaefenua tāpa'ora'a i'oa 'e aurarora'a ture a te mau 'aimana fa'a'ore taiete
  (Peretitenihia nā te hō'ē ha'avā a te tiripuna horora'a nō Pape'ete, e fa'aoti o ia i te mau anira'a tāpa'ora'a i'oa a te mau ti'a'au ture 'e te mau 'aimana fa'a'ore taiete, 'e nō te mau fifi ato'a nō te aurarora'a ture i tu'uhia i mua ia na) :
  Mero nau'a :
  Mero nau'a :