TE MAU FA'AHITIRA'A TĪTAUHIA 'E TE TURE A TE TAHUA NATIRARA A TE 'ĀPO'ORA'A MĀTUTU, TI'ARAU 'E TE MATAU'I NŌ PŌRĪNETIA FARĀNI

Fa'a'āpīra'a hope'a i te 22/11/23

TE NENE'I

E tahua natirara ha'amanahia te tahua natirara https://www.cesec.pf/ (te "tahua") a te 'Āpo'ora'a Mātutu, Ti'arau 'e te Matau'i a Pōrīnetia farāni (CESEC).

'Āpo'ora'a Mātutu, Ti'arau 'e te Matau'i nō Pōrīnetia farāni

Nohora'a pū : Avenue Pouvanaa a Oopa, immeuble Te Raumaire, Papeete, Tahiti, Polynésie française

Nohora'a rata : BP 1 657 – 98 713 Papeete, Tahiti, Polynésie française

Niuniu : +689 40 416 500

'Īmere : cesec@cesec.pf

N° TAHITI : 002030

 

Fa'atere o te piara'a : Eugène SOMMERS tāne, peretiteni nō te CESEC 

Ra'atira o te pāpa'ira'a : Eugène SOMMERS tāne, peretieni nō te CESC

NOHORA'A
  • Fa'ahotura'a 'e 'atu'atura'a i te tahua natirara

DEVLAB SARL 100 000 F CFP te faufa'a tumu 

Nohora'a pū : Immeuble Ia Ora Na, Avenue Georges Bambridge, Mama'o, Pape'ete, Tahiti Polynésie française 

Nohora'a rata : BP 41 666 Fare Tony, Pape'ete, Tahiti, Polynésie française 

Niuniu : +689 89 58 11 25

'Īmere : contact@devlab.io

Tahua natirara : https://www.devlab.io/ 

N° TAHITI : D48323

Tāpa'ohia i te RCS nō Pape'ete i raro a'e i te nūmera 19 332 B 

 

  • 'Ua fa'anohohia te tahua natirara nā

Pantheon

Nohora'a pū : 717 California Street, San Francisco, CA

Niuniu : +1 855-927-9387

Tahua natirara : https://pantheon.io/

TI'ARA'A - COPYRIGHT

O te 'Āpo'ora'a Mātutu, Ti'arau 'e te Matau'i nō Pōrīnetia farāni te fatu hope a teie nei tahua natirara 'e, 'ua pāruruhia o ia 'e te ture a te mau ti'ara'a tāparau, nā roto iho ā rā i te papa ture o te fatura'a mana'o. 'Ua tāpa'ohia te mau ti'ara'a hoho'a 'e ha'apurorora'a ato'a. 

 

Fatura'a hoho'a pata : maori e fa'ahitira'a huritua, o te 'Āpo'ora'a Mātutu, Ti'arau 'e te Matau'i nō Pōrīnetia farāni te fatu o te mau hoho'a pata. 

 

Viteō : maori e fa'ahitira'a huritua, o te 'Āpo'ora'a Mātutu, Ti'arau 'e te Matau'i nō Pōrīnetia farāni te fatu o te mau viteō. 

 

E fa'ati'ahia te ti'ara'a hoho'a 'e aore rā te ha'apurorora'a o te hō'ē tuha'a 'e aore rā o te tā'ato'ara'a o te mau parau e vai nei i ni'a i te tahua, 'e tae atu i te mau parau e nehenehe e huri mai 'e aore rā te mau ha'apurorora'a o te pu'e hoho'a 'e hoho'a pata, noa atu te papa, nō te hō'ē fa'a'ohipara'a e 'ere i te tapiho'o. E fa'ati'ahia nō te ha'api'ira'a, 'ia fa'aturahia rā teie nā fa'ahepora'a i muri nei : 

- mea tāmoni 'ore te ha'apurorora'a

- 'ia fa'aturahia te atati'a o te mau parau e tāhoho'ahia : 'eiaha e taui, 'eiaha e fa'ahuru'ē roa atu

- fa'ahitira'a pāpū 'e noa'ahia 'ia tai'o o te tumu mai teie te huru : Hi'ora'a : "nō roto mai teie parau i te tahua natirara https/www.cesec.pf/. 'Ua fa'ata'ahia te mau ti'ara'a hoho'a 'e, 'ua tā'ōti'ahia". (Mea fa'ahepohia 'ia fa'ahitihia te nohora'a natirara i roto i te parau tumu).

PARAU E VAI NEI I NI'A I TE TAHU 'E AMORA'AUTA'A

Noa atu te 'atu'atura'a a te 'Āpo'ora'a Mātutu, Ti'arau 'e te Matau'i nō Pōrīnetia farāni nō te pu'era'a parau 'e te patura'a i te tahua natirara, e nehenehe e 'itehia i te mau hape 'e te manahemo i roto i te mau parau i pāpa'ihia 'e te mau parau nūmera. 

 

E nehenehe ato'a te mau parau i pāpa'i hia, i te tahi pae, i fa'a'āpīhia i rotpū i te taime i hurihia 'e 'oe 'e te taime 'a tai'o ai 'oe. 

 

'Aita e nehenehe e fa'aamo i te 'Āpo'ora'a Mātutu, Ti'arau 'e te Matau'i nō Pōrīnetia farāni i te mau hape, mo'era'a, 'e aore rā nō te mau hope'ara'a e noa'a nā roto i te fa'a'ohipara'a i teie mau parau. 

 

Te mau parau e vai nei i ni'a i teie nei tahua natirara, nō te ha'amāramaramara'a, 'aita e parau fa'aau.

 

I te tahi pae, 'aita e nehenehe e parau nā te 'Āpo'ora'a Mātutu, Ti'arau 'e te Matau'i nō Pōrīnetia farāni te amora'auta'a mai te peu tē vai nei te mau hape mata'ī (hape te piara'a, parau aita e nehenehe e huri mai, tāpūhia 'e aore rā te tahi noa atu 'ohipa aita e hina'arohia e ana).

 

Mai te peu e 'ite 'oe i te mau hape i ni'a i te tahua natirara, a fa'aara mai.

FA'ATURERA'A NŌ TE ORARA'A UNUMA

E fa'atura te 'Āpo'ora'a Mātutu, Ti'arau 'e te Matau'i nō Pōrīnetia farāni, i te mau fa'ahepora'a a te ture n°78-17 nō te 6 nō tēnuare 1978 tauihia, parauhia Ture ihirorouira 'e ti'amā 'e te Fa'aturera'a UE 2016-679 nō te 27 nō 'ēperēra 2016 nō te pārurura'a i te mau parau ta'ata iho (RGPD) 

 

'Ia au i teie mau fa'aturera'a, e fāna'o 'oe nō tā 'oe mau parau, i te mau ti'ara'amana (ti'ara'amana tomora'a, ti'ara'amana fa'atītī'aifaro, ti'ara'amana tūmā (ti'ara'amana ha'amo'e), ti'ara'amana pāto'i i tō rātou mau ravera'a, ti'ara'amana tā'ōti'a i tō rātou ravera'a, ti'ara'amana ‘ia fa’a’ohipa i te tāpura uira i ni’a e rave rahi mātini rorouira) o tā 'oe e nehenehe e fa'a'ohipa ma te ha'apāpū i tō 'oe hīro'a i te nohora'a 'īmere cesec@cesec.pf.

 

E nehenehe ato'a 'oe e pāto'i i pīha'i iho i te CNIL, i te tahua natirara www.cnil.fr, mai te peu e mana'o 'oe 'aita tā 'oe mau ti'ara'amana i fa'aturahia. 

 

Nō te mau uira'a ato'a nō te fa'a'ohipara'a i tā 'oe mau parau, e nehenehe tā 'oe e hono i te Ti'a o te Pārurura'a i te mau Parau i te Piha Tōro'a ihirorouira BP 4 574 - 98713 Pape'ete-Tahiti-Polynésie française, i te nohora'a 'īmere dpo@administration.gov.pf.

 

Nō te fa'atura i te pārurura'a o te orara'a unuma 'e te mau parau ta'ata iho a tā na mau 'ainati, e tauto'o te 'Āpo'ora'a Mātutu, Ti'arau 'e te Matau'i nō Pōrīnetia farāni 'ia 'ore te mau ha'amāramaramara'a ta'ata iho, 'ōmo'ehia e ana, 'ia piahia, 'ia 'aitauihia, 'ia rurihia, 'ia hōro'a 'e aore rā 'ia ho'ohia i ni'a i te hō'ē noa a'e papa, i te tahi mau ta'ata. 

 

'E, 'ei tū'atira'a i te mau ture e tāpa'ohia te, 'e aore rā te mau ravera'a parau ihotere i ha'amauhia mai teie tahua natirara, i roto i te puta a te mau 'ohipa ravera'a a te 'Āpo'ora'a Mātutu, Ti'arau 'e te Matau'i nō Pōrīnetia farāni.

HONO RĀVE'A HA'ANATI

'Aita te mau hono rāve'a ha'anati e vai nei i ni'a i te tahua natirara e fa'ati'a i te amora'auta'a a te 'Āpo'ora'a Mātutu, Ti'arau 'e te Matau'i nō Pōrīnetia farāni nō te parau e vai nei i roto i te tahi mau tahua natirara 'e tō rātou fa'anahora'a.

'EIĀRA'A 'E TIROTIRO NŪMERI

'Aita te amora'a uta'a a te 'Āpo'ora'a Mātutu, Ti'arau 'e te Matau'i nō Pōrīnetia farāni e nehenehe e mā'imihia mai te peu e huru 'ē 'e aore rā e 'ino te rāve'a rorouira a te terenatirara i muri mai i te 'eiāra'a nūmeri a tā na tahua natirara 'e aore rā nō te tirotiro i hurihia mai 'e 'aita o ia 'e tā na mau 'āpiti mata'ī i 'ite.

TI'A'AURA'A O TE MAU TŪTĪ

E fa'a'ohipa mātou i te mau tūtī nō te ha'amaita'i i te ravera'a a te mau ta'ata i ni'a i tā mātou tahua natirara. E putuhia te mau tūtī i ni'a i tā 'oe arata'i natirara 'e 'aita e parau ta'ata iho. E nehenehe tā 'oe e pāto'i i te fa'a'ohipara'a o te mau tūtī ma te taui i te mau paramētera a tā 'oe arata'i natirara. 

Terā rā, e nehenehe te reira e fa'ahuru 'ē i te terera'a maita'i a tā mātou tahua natirara. E nehenehe 'oe e tai'o i te 'api ha'amāramaramara'a i te ti'a'aura'a o te mau tūtī i 'ō nei.