PORLIER Teikinui
Teikinui
PORLIER
Patu :
Patu nō te vaihō'ēra'a tōtiare 'e te orara'a 'āmui
Mau pū :
'Āmuitahira'a nō te mau tā'atira'a metua pīahi a te ha'api'ira'a ti'amā (FAPEL)
Tōmite :
Tōmite "Ha'api'ira'a-'Ohipa"
Tōmite "Fa'ahotura'a 'e 'aifāitora'a o te mau fenua"